Sector l’Arbusset

El paratge de l’Arbusset era una zona qualificada de rústica però on s’hi assentaven un seguit d’indústries en ple rendiment relacionades amb el sector agropecuari. Aquest fet va portar a plantejar una modificació puntual de les Normes Subsidiàries en aquest àmbit per delimitar un sector urbanitzable que recollís aquestes implantacions així com terrenys adjacents per el seu creixement, així regularitzar la situació de fet i dotar de les infrastructures i serveis necessaris.

L’àmbit total d’actuació és de 37.788,00 m2 de superfície, l’ús és industrial i les qualificacions previstes pel planejament són:

Vialitat - 2.047,00 m2
Espais verds - 4.535,00 m2
Equipaments - 1.511,00 m2
Zona privada - 29.695,00 m2

La intervenció ha consistit en la redacció dels següents documents:

- Modificació de les Normes Subsidiàries
- Pla Parcial urbanístic
- Projecte de reparcel·lació
- Projecte d’urbanització

Les preexistències determinaven ja d’entrada molts del plantejaments a l’hora d’abordar la urbanització del sector, a més de la ubicació en un entorn natural delimitat per dos torrents. La vialitat es va resoldre amb l’adequació en secció del vial existent que en forma de pinta dóna accés a les parcel·les; les zones verdes es situaren en el front de la carretera per minimitzar l’impacte visual; i es crearen unes franges de protecció dels torrents.

URBANISME

Treballar en el camp de l'urbanisme permet projectar a una altra escala. Els mètodes de treball son similars però aplicats a dimensions més àmplies: la necessitat  d'analitzar l'entorn, els condicionant socials i els interessos particulars del promotor, per aplicar a continuació màximes de racionalitat i rigor tècnic amb el valor afegit del suggeriment espacial que com a arquitectes podem aportar en la seva resolució.

Malgrat aquesta similitud metodològica l'interès és diferent. La capacitat de mirar la ciutat des de vol d'ocell, pensar en endreçar una part amplia de territori, el seu funcionament intrínsec i la repercussió amb la resta de ciutat, imaginar que allò que defineixes implicarà la forma i el funcionament d'una bona part d'aquella societat, tot això fa que fer urbanisme tingui per a nosaltres una al·licient molt especial.

Els nostres treballs en urbanisme van des de la redacció de planejament derivat fins a la concreció en projectes d'urbanització o la redacció dels instruments de gestió.